Zekerheid

Om te kunnen overleven heeft de mens geleerd dat groepsleven de meeste kansen biedt. Dit idee is zo sterk dat menselijk gedrag wordt gestuurd door het realiseren van een specifieke plek binnen de groep. In teams en afdelingen is deze oerdrift nog altijd aanwezig. De mens wil zekerheid; uitsluiting is catastrofaal. Het gevoel van zekerheid wordt bevorderd door invulling te geven aan behoeften die ieder mens bezit.

 

Basisbehoeften

Manager & Motivatie helpt onbewuste gedragspatronen (met name die van de manager zelf) bewust te maken en begeleidt bij het omvormen van patronen die niet effectief zijn. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt aan welke basisbehoeften voldaan moet worden voor het creëren van een team dat trots is op zichzelf en met vertrouwen en plezier werkt.

Achtergrond aanpak

Gedrag heeft zijn oorsprong in netwerken in onze hersenen. Onze instincten (inclusief emoties) maken deel uit van die netwerken. Door herhaaldelijk iets te doen of ervaren ontstaat een circuit dat steeds sterker wordt. Er ontstaan zo vaste gedragspatronen.

Het meeste gedrag is onbewust (maar goed ook, anders worden we gek). Wij hebben wél het idee dat wij ons gedrag aansturen, maar dat is slechts beperkt. Onderzoek wijst uit dat handelingen in gang worden gezet voordat wij ons ervan bewust zijn. Ons brein maakt er vervolgens een verhaal van. Het lijkt alsof wij bewust iets hebben gedaan. Maar dat is bedrog. Wil je gedrag veranderen, dan zal onbewust gedrag bewust moeten worden gemaakt. Pas dan kan de stap tot verandering ingezet worden.

Verandering van gedrag vindt pas plaats als het bestaande patroon doorbroken wordt. Daar zit vaak de pijn. Iedereen heeft het druk en veranderen voelt vaak onprettig. De neiging om terug te vallen op vertrouwde patronen is groot. Begeleiding en sturing is nodig om nieuw gedrag in te laten slijten. Bovendien speelt groepsgedrag een grote rol.

Vertrouwen

Manager & Motivatie hanteert een zelf ontwikkelde test en leidraad maar hecht eraan op te merken dat om het even welk instrument gebruikt wordt, uiteindelijk de relatie tussen adviseur en cliënt toch het belangrijkste is. Zonder vertrouwen zal er weinig tot stand komen. Voordat een traject wordt begonnen zal dan ook onderzocht worden of de cliënt ‘een klik heeft’ met de adviseur.

Aanpak

Manager & Motivatie werkt ‘on the job’. Analyse en begeleiding vindt plaats op en tijdens het werk. Door middel van relatief weinig tijd kostende interviews en een eigen ontwikkelde test wordt een analyse gemaakt die als een ‘nul-meting’ fungeert. Vervolgens wordt een actieplan opgesteld dat het karakter heeft van een etappe-koers. Aan het etappeplan kunnen alle relevante bestaande interventiemethodieken worden gekoppeld. Het plan bevat eind- en tussendoelen. Gedurende het traject vindt coaching en monitoring plaats. Aan het eind van het traject wordt geëvalueerd en getoetst of de doelen zijn bereikt.